Mag werkgever vragen naar ziekte bij sollicitatie

16.11.2018
Auteur: Krijna

Het enkele feit dat iemand een beperking of ziekte heeft hoeft hem immers niet ongeschikt te maken voor de betreffende functie. Screening bij sollicitatie Voor werkgevers is het belangrijk om betrouwbare werknemers in dienst te nemen.

Uw toekomstige werkgever verstrekt onder meer uw contactgegevens aan de bedrijfsarts.

Als een medische keuring onderdeel is van de sollicitatieprocedure, dan moet de werkgever dat vooraf wel aan de sollicitant melden, bijvoorbeeld in de advertentietekst. Wanneer een zwangerschap een directe invloed heeft op het normale uitoefenen van je werk, dan is deze vraag niet strafbaar en dient een sollicitante hier eerlijk op te antwoorden. Dan mag deze wel uw BSN vragen. Uw toekomstige werkgever verstrekt onder meer uw contactgegevens aan de bedrijfsarts.

Informatieplicht werknemer Mag je dan als werknemer informatie verzwijgen tijdens een sollicitatie? Ga dan eerst naar de werkgever waar u heeft gesolliciteerd.

Medisch ongeschikt Het enkele feit dat iemand een ziekte of handicap heeft, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Dan mag deze wel vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Medisch ongeschikt Het enkele feit dat iemand een ziekte of handicap heeft, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.

Dan mag deze wel vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, maakt de sollicitant nog niet ongeschikt om die bepaalde functie uit te oefenen.

Dit mag de werkgever wél vragen bij een ziekmelding De werkgever mag bij de ziekmelding van de werknemer alleen de volgende gegevens over de gezondheid van de zieke werknemer vragen en registreren: Dit geldt zowel in België als in Nederland. Ook kan uw werkgever u op staande voet ontslaan.

Gezondheid

Dit mag ook niet als deze gegevens vrijwillig door de werknemer zijn verstrekt. Daarin staan voorschriften voor de verschillende fases van de arbeidsrelatie: Bij sollicitanten die vanwege hun geloof bepaalde kleding dragen, is af te leiden welk geloof zij hebben. Komt u er samen met de werkgever niet uit? De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten moet ervoor zorgen dat er meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Bijvoorbeeld als u belangrijke onderdelen van deze functie niet kunt uitvoeren vanwege een ziekte of beperking.

Tijdens een sollicitatie naar een kappersfunctie zal de werknemer met kapperseczeem wel moeten melden dat hij lijdt aan die aandoening, terwijl hij dat voor de functie van administratief medewerker helemaal niet hoeft te melden. Enkele voorbeelden van vragen die de recruiter niet aan je mag stellen zijn: Dit houdt in dat de werkgever nadere inlichtingen inwint over u, mag werkgever vragen naar ziekte bij sollicitatie. Dat mag alleen als de werkgever wil controleren of u onder de doelgroep valt van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Dat mag alleen als de werkgever wil controleren of u onder de doelgroep valt van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Arbeidsrecht in beeld

De werkgever bij wie u solliciteert kan daarom besluiten u te screenen. Een werkgever mag een sollicitant verder geen medische vragen stellen en moet het meestal dus doen met de informatie die de sollicitant ter beschikking stelt. Dan is het gebruikelijk dat de organisatie zijn gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert.

Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure. Gelijke behandeling Een en ander is het gevolg van de Wet gelijke behandeling.

Sommige verzuimverzekeraars vinden van wel. Ontslag Ook kan de werkgever op deze grond ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken, en mogelijk zelfs op staande voet ontslaan, hoewel de rechter met dit laatste erg streng is. Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel mag werkgever vragen naar ziekte bij sollicitatie van een sollicitatieprocedure.

Vragen tijdens sollicitatie over uw gezondheid

Dit mag niet op basis van de Wet gelijke behandeling. Doet hij dat dan dient de werknemer zijn werkgever te informeren. De gezondheid van een sollicitant of diens ziekteverzuim in het verleden. Waarom is dat voor deze functie van belang? De werkgever moet daarnaast beseffen dat niet alle informatie op internet waar hoeft te zijn.

  • De meest gestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek.
  • Medisch ongeschikt Het enkele feit dat iemand een ziekte of handicap heeft, maakt de sollicitant nog niet ongeschikt om die bepaalde functie uit te oefenen.
  • In dat geval bestaat mogelijk een meldplicht voor de werkgever.
  • Een screening bestaat meestal uit het natrekken van de gegevens op uw curriculum vitae.

Dit gebeurt op basis van de Wet op gelijke behandeling en de Wet op Medische Keuringen. Dit gebeurt op basis van de Wet op gelijke behandeling en de Wet op Medische Keuringen. Mag mijn aanstaande werkgever mij screenen. Tevens mag dit alleen als er bijzondere functie-eisen op medisch gebied zijn gesteld en je als laatste kandidaat over bent gebleven.

Dit gebeurt op basis van de Wet op gelijke behandeling en de Wet op Medische Keuringen. Ze zijn bang de pivacy van de werknemer te veel aan te tasten! Dit gebeurt op basis van de Wet op gelijke behandeling en de Wet op Medische Keuringen.

Uitslag medische keuring Als u dit wilt, mag werkgever vragen naar ziekte bij sollicitatie, maar dat mag alleen als uw werkgever een grondslag  heeft om de gegevens die over u kleine gaatjes in kleding maken internet staan te verwerken.

Uitslag medische keuring Als u dit wilt, ontvangt u als eerste de uitslag van de medische keuring van de bedrijfsarts. Dit doet de werkgever door u te vragen uw originele identiteitsbewijs te laten zien. Wel is het mogelijk in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen dat de werknemer verklaart fysiek en mentaal geschikt te zijn voor de functie.

De werkneemster betwist alle standpunten van werkgever.

Meer informatie medische keuring Meer informatie over de regels voor medische keuringen vindt u op Rijksoverheid. Meer informatie medische keuring Meer informatie over de regels voor medische keuringen vindt u op Rijksoverheid. Meer informatie medische keuring Meer informatie over de regels voor medische keuringen vindt u op Rijksoverheid, mag werkgever vragen naar ziekte bij sollicitatie. Meer informatie medische keuring Meer informatie over de regels voor medische keuringen vindt u op Rijksoverheid!

 Ontdek ook...